skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Induction of Recombinant Protein Bodies in Different Subcellular Compartments Reveals a Cryptic Plastid-Targeting Signal in the 27-kDa γ-Zein Sequence

Hofbauer, Anna ; Peters, Jenny ; Arcalis, Elsa ; Rademacher, Thomas ; Lampel, Johannes ; Eudes, François ; Vitale, Alessandro ; Stoger, Eva

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 11 December 2014, Vol.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2296-4185 ; E-ISSN: 2296-4185 ; DOI: 10.3389/FBIOE.2014.00067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...