skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Three cardiovirus Leader proteins equivalently inhibit four different nucleocytoplasmic trafficking pathways

Ciomperlik, Jessica J ; Basta, Holly A ; Palmenberg, Ann C

Virology, 15 October 2015, Vol.484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6822 ; E-ISSN: 1096-0341 ; DOI: 10.1016/J.VIROL.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...