skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rash and arthralgia caused by hepatitis E

Al-Shukri, Intisar ; Davidson, Emma ; Tan, Adrian ; Smith, Donald B ; Wellington, Louise ; Johannessen, Ingolfur ; Ramalingam, Sandeep

The Lancet, 30 November 2013, Vol.382(9907), pp.1856-1856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62074-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...