skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome sequencing of normal cells reveals developmental lineages and mutational processes

Behjati, Sam ; Huch, Meritxell ; Van Boxtel, Ruben ; Karthaus, Wouter ; Wedge, David C ; Tamuri, Asif U ; Martincorena, Inigo ; Petljak, Mia ; Alexandrov, Ludmil B ; Gundem, Gunes ; Tarpey, Patrick S ; Roerink, Sophie ; Blokker, Joyce ; Maddison, Mark ; Mudie, Laura ; Robinson, Ben ; Nik-Zainal, Serena ; Campbell, Peter ; Goldman, Nick ; Van De Wetering, Marc ; Cuppen, Edwin ; Clevers, Hans ; Stratton, Michael R

Nature, 18 September 2014, Vol.513(7518), pp.422-425 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 25043003 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature13448

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...