skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Gerda Saxer ; Michael D Krepps ; Eric D Merkley ; Charles Ansong ; Brooke L Deatherage Kaiser ; Marie-Thérèse Valovska ; Nikola Ristic ; Ping T Yeh ; Vittal P Prakash ; Owen P Leiser ; Luay Nakhleh ; Henry S Gibbons ; Helen W Kreuzer ; Yousif Shamoo

PLoS genetics, 01 December 2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...