skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Era GTPase recognizes the GAUCACCUCC sequence and binds helix 45 near the 3; end of 16S rRNA

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tarasov, Sergey G ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 March 2012, Vol.108(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1017679108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...