skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IONEX : A meshfree ion extraction code based on “particle in cloud of points” concept a)

Galkin, S. A. ; Grubert, J. E. ; Cluggish, B. P. ; Barov, N. ; Kim, J. S.

13th International Conference on Ion Sources (Icis 2009), Gatlinburg, Tennessee (USA) (20-25 September 2009): Review of Scientific Instruments, February 2010, Vol.81(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.3272859

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...