skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spontaneous Ferroelectric Order in a Bent-Core Smectic Liquid Crystal of Fluid Orthorhombic Layers

R Reddy ; C Zhu ; R Shao ; E Korblova ; T Gong ; Y Shen ; M Glaser ; J Maclennan ; D Walba ; N Clark; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

Science (Washington, D.C.), 31 December 2011, Vol.332(6025) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1197248

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...