skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study - Disclosure, Information and Enforcement

Vermeulen, Erik P. M.

DOI: 10.1787/5k4dkhwckbzv-en ; Series ISSN: 2223-0939

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...