skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

내비게이션을 이용한 방법과 고식적 방법을 이용한 슬관절 전치환술 결과 비교

조현종(Hyun Jong Cho) ; 선종근(Jong Keun Seon) ; 임지현(Ji Hyeon Yim) ; 오창선(Chang Seon Oh) ; 송은규(Eun Kyoo Song)

대한정형외과학회지, 2012, Vol.47(5), pp.344-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...