skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cambodians and Their Doctors: A Medical Anthropology of Colonial and Post-Colonial Cambodia

Ovesen, Jan ; Trankell, Ing-Britt; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788776940584 ; ISBN: 9788776940577 ; ISBN: 8776940586 ; ISBN: 8776940578

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...