skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Desktop Grid Computing Approach for Scientific Computing and Visualization

Constantinescu-Fuløp, Zoran; Blake, Richard ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk Og Elektroteknikk

ISBN: 978-82-471-9161-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...