skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Urban-rural differences in the prevalence of non-communicable diseases risk factors among 25–74 years old citizens in Yangon Region, Myanmar: a cross sectional study

Htet, Aung S ; Bjertness, Marius B ; Sherpa, Lhamo Y ; Kjøllesdal, Marte K ; Oo, Win M ; Meyer, Haakon E ; Stigum, Hein ; Bjertness, Espen

BMC Public Health. 2016 Dec 05;16(1):1225 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12889-016-3882-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...