skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sociodemographic correlates of food habits among school adolescents (12–15 year) in north Gaza Strip

Abudayya, Abdallah H ; Stigum, Hein ; Shi, Zumin ; Abed, Yehia ; Holmboe-Ottesen, Gerd

BMC Public Health. 2009 Jun 15;9(1):185 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-9-185

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...