skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Morseth, Marianne ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatløy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...