skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public health nurses’ barriers and facilitators to the use of research in consultations about childhood vaccinations

Austvoll‐Dahlgren, Astrid ; Helseth, Sølvi

Scandinavian Journal of Caring Sciences, June 2012, Vol.26(2), pp.271-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0283-9318 ; E-ISSN: 1471-6712 ; DOI: 10.1111/j.1471-6712.2011.00928.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...