skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ukrainas konstitutionella sicksackande ; regimförändring och partiutveckling under semipresidentialism

Sedelius, Thomas

Nordisk østforum [elektronisk ressurs] : tidsskrift for politikk, samfunn og kultur i Øst-Europa og Eurasia, 2016, Vol. 30, no. 1, pp.18-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1891-1773

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...