skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial Effects in Energy-Efficient Residential HVAC Technology Adoption

Noonan, Douglas S ; Hsieh, Lin-Han Chiang ; Matisoff, Daniel

Environment and Behavior, May 2013, Vol.45(4), pp.476-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-9165 ; E-ISSN: 1552-390X ; DOI: 10.1177/0013916511421664

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...