skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling the Redshift Evolution of the Normal Galaxy X-Ray Luminosity Function

Tremmel, M. ; Hornschemeier, A. ; Fragos, T. ; Jenkins, L. ; Tzanavaris, P. ; Lehmer, B. D. ; Ptak, A. ; Basu-Zych, A. R. ; Zezas, A. ; Belczynski, K. ; Kalogera, V. ; Farr, W. M.

The Astrophysical Journal; Volume 766; No. 1; 19 [Tạp chí có phản biện]

20150002688; GSFC-E-DAA-TN8703

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...