skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Combined Very Large Telescope and Gemini Study of the Atmosphere of the Directly Imaged Planet, Beta Pictoris b

Murray-Clay, Ruth ; Burrows, Adam ; Fukagawa, Misato ; Dawson, Rebekah ; Girard, Julien H. ; Madhusudhan, Nikku ; Jayawardhana, Ray ; Kuchner, Marc J. ; Bromley, Ben ; Kenyon, Scott ; Currie, Thayne ; Chambers, John ; Matsumura, Soko; NASA Goddard Space Flight Center

The Astrophysical Journal; Volume 776; No. 1; 15 [Tạp chí có phản biện]

20140005673; GSFC-E-DAA-TN12649

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...