skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Sixth Edition

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;Committee on National Statistics ;Citro, Constance F.;; Constance F. Citro (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309461672 ; ISBN: 0309461677 ; E-ISBN: 9780309461689 ; E-ISBN: 0309461685 ; DOI: 10.17226/24810

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...