skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rationalizing Rural Area Classifications for the Economic Research Service: A Workshop Summary

National Academies Of Sciences, Engineering And Medicine;; Gooloo S. Wunderlich (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309380560 ; ISBN: 0309380561 ; E-ISBN: 9780309380577 ; E-ISBN: 030938057X ; DOI: 10.17226/21843

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...