skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data and Research to Improve the U.S. Food Availability System and Estimates of Food Loss: A Workshop Summary

Kirkendall, Nancy J;; Nancy J. Kirkendall (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Food and Nutrition Board (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309314176 ; ISBN: 0309314178 ; E-ISBN: 9780309314183 ; E-ISBN: 0309314186 ; DOI: 10.17226/18978

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...