skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Fifth Edition

Citro, Constance F. , Ed. ; Straf, Miron L. , Ed.;; Miron L. Straf (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309284332 ; ISBN: 0309284333 ; E-ISBN: 9780309284349 ; E-ISBN: 0309284341 ; DOI: 10.17226/18318

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...