skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Richard and Hinda Rosenthal Lecture 2011: New Frontiers in Patient Safety

Institute of Medicine;; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author)

ISBN: 9780309218030 ; ISBN: 0309218039 ; E-ISBN: 9780309218047 ; E-ISBN: 0309218047 ; DOI: 10.17226/13217

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...