skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State and Local Government Statistics at a Crossroads

National Research Council (U.S.), Committee on National Statistics Staff ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff ;Panel on Research and Development Priorities for the U.S. Census Bureau'S State and Local Government Statistics Program Staff;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Research and Development Priorities for the U.S. Census Bureau'S State and Local Government Statistics Program (Corporate Author)

ISBN: 9780309111362 ; ISBN: 0309111366 ; E-ISBN: 9780309111379 ; E-ISBN: 0309111374 ; DOI: 10.17226/12000

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...