skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Risk Factors for Myocardial Infarction During Vacation Travel

Kop, W.J. ; Vingerhoets, A.J.J.M. ; Kruithof, G.-J. ; Gottdiener, J.S.

Psychosomatic Medicine, 2003, Vol.65(3), pp.396-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0033-3174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...