skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quasiparticle statistics and braiding from ground state entanglement

Zhang, Y. ; Grover, T. ; Turner, A. ; Oshikawa, M. ; Vishwanath, A.; Quantum Condensed Matter Theory

Physical Review B, 2012, Vol.85(23), pp.urn:issn:1098-0121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1098-0121

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...