skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Static and runtime verification, competitors or friends?: (Track summary)

Gurov, Dilian ; Havelund, Klaus ; Huisman, Marieke ; Monahan, Rosemary ; Margaria, Tiziana ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Foundational Techniques, 2016, pp.397-401 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-319-47165-5 ; ISBN: 978-3-319-47166-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...