skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From design to application of a decision-support for integrated river-basin management

de Kok, Jean-Luc ; Kofalk, S. ; Berlekamp, J. ; Hahn, B. ; Wind, H.G.; Water Management ; Faculty of Engineering Technology

Water resources management, 2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0920-4741

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...