skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detecting change in processes using comparative trace clustering

Hompes, B.F.A. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Dixit, P.M. ; Buurman, J. ; Caravolo, P. ; Rinderle-Ma, S.; Information Systems WSK&I

Proceedings of the 5th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2015), Vienna, Austria, December 9-11, 2015, 2015, Issue SIMPDA 2015, pp.95-108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...