skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Most advanced yet acceptable, but don’t forget

Baha, S.E. ; Lu, Y. ; Brombacher, A.C. ; Mensvoort, van, K.M. ; Hansen, P.K. ; Rasmussen, J. ; Jørgensen, K.A. ; Tollestrup, C.; Business Process Design ; User Centered Engineering

The Ninth NordDesign Conference, 22-24 Augustus 2012, Aalborg, Denmark, 2012, pp.51-58

ISBN: 978-87-91831-51-5

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...