skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accusation probabilities in Tardos codes : beyond the Gaussian approximation

Simone, A. ; Skoric, B.; Department of Mathematics and Computer Science ; Security

Designs, Codes and Cryptography, 2012, Vol.63(3), pp.379-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0925-1022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...