skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La teoría de las demandas y recursos laborales

Bakker, A.B. ; Demerouti, E.; Human Performance Management

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 2013, Vol.29(3), pp.107-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1576-5962

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...