skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Who uses running apps and sports watches? : determinants and consumer profiles of event runners' usage of running-related smartphone applications and sports watches.

Janssen, M.A. ; Scheerder, J. ; Thibaut, E. ; Brombacher, A.C. ; Vos, S.B.; Business Process Design

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...