skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the way to language: Event segmentation in homesign and gesture

Özyürek, A. ; Furman, R. ; Goldin-Meadow, S.

Journal of Child Language, 2015, Vol.42, pp.64-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0305-0009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...