skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative modeling of stochastic systems in molecular biology by using stochastic Petri nets

Goss, P J ; Peccoud, J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 09 June 1998, Vol.95(12), pp.6750-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9618484 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...