skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sp1 and ETS family transcription factors regulate the mouse Mta2 gene expression

Xia, L ; Zhang, Y

Gene, 02 May 2001, Vol.268(1-2), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 11368903 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...