skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immunodominant major outer membrane proteins of Ehrlichia chaffeensis are encoded by a polymorphic multigene family

Ohashi, N ; Zhi, N ; Zhang, Y ; Rikihisa, Y

Infection and immunity, January 1998, Vol.66(1), pp.132-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9423849 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...