skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

4-deoxyannomontacin and (2,4-cis and trans)-annomontacinone, new bioactive mono-tetrahydrofuran annonaceous acetogenins from Goniothalamus giganteus

Alali, F ; Zeng, L ; Zhang, Y ; Ye, Q ; Hopp, D C ; Schwedler, J T ; Mclaughlin, J L

Bioorganic & medicinal chemistry, March 1997, Vol.5(3), pp.549-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896 ; PMID: 9113333 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...