skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy and effectiveness in the antidepressant treatment of depression: beyond metaanalysis

Kennedy, S H ; Bagby, R M

Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, December 1996, Vol.41(10), pp.609-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; PMID: 8978937 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...