skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delay in the diagnosis of endometriosis: a survey of women from the USA and the UK

Hadfield, R ; Mardon, H ; Barlow, D ; Kennedy, S

Human reproduction (Oxford, England), April 1996, Vol.11(4), pp.878-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 8671344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...