skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Age of onset of pain symptoms in non-twin sisters concordant for endometriosis

Kennedy, S ; Hadfield, R ; Mardon, H ; Barlow, D

Human reproduction (Oxford, England), February 1996, Vol.11(2), pp.403-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 8671232 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...