skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell proliferation and nasal carcinogenesis

Monticello, T M ; Gross, E A ; Morgan, K T

Environmental health perspectives, December 1993, Vol.101 Suppl 5, pp.121-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 8013398 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...