skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The cell cycle in polyploid megakaryocytes is associated with reduced activity of cyclin B1-dependent cdc2 kinase

Zhang, Y ; Wang, Z ; Ravid, K

The Journal of biological chemistry, 23 February 1996, Vol.271(8), pp.4266-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 8626773 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...