skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ectasis and pallor of peripheral airways during mechanical ventilation

Takeda, J ; Tanaka, M ; Shimada, M ; Ochiai, R ; Fukushima, K ; Kohoda, E

Journal of clinical anesthesia, 1993, Vol.5(2), pp.145-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8180 ; PMID: 8476621 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...