skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Muscarinic receptors mediate attenuation of extracellular acetylcholine levels in rat cerebral cortex after cholinesterase inhibition

Messamore, E ; Warpman, U ; Williams, E ; Giacobini, E

Neuroscience letters, 20 August 1993, Vol.158(2), pp.205-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; PMID: 8233096 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...