skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phylogenetic affiliation of ancient and contemporary humans inferred from mitochondrial DNA

Horai, S ; Kondo, R ; Murayama, K ; Hayashi, S ; Koike, H ; Nakai, N

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 30 September 1991, Vol.333(1268), pp.409-16; discussion 416-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 1684051 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...