skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Difficulty in intubation

Fletcher, R

British journal of anaesthesia, December 1978, Vol.50(12), pp.1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 747699 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...