skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coronary disease and anaesthesia

Fletcher, R

Anaesthesia, January 1980, Vol.35(1), pp.27-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; PMID: 7396109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...